2handjes | creative workshops (logo)
2handjes logo met telefoon en mail
facebook linkedin youtube 2handjes-social-media-pinterest Instagram Icon

Algemene voorwaarden van: Bij 2handjes.nl te Dongen, gevestigd Heuvelstraat 5, magazijn 4, 5101TB te Dongen, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 18130708

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn gemaakt om jullie workshop zo goed en helder mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening mee dient te houden, en zodat je van te voren weet hoe e.e.a. geregeld wordt. Onderstaande voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op jouw boeking/iedere boeking bij 2handjes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien je hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van de Diane Trommelen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.


Algemene voorwaarden zijn geschreven voor als er onverhoopt iets niet goed verloopt en zijn daarom niet plezierig om (vooraf) te lezen en voor mij om op te stellen. Mijn AV zijn branche gerelateerd, deze worden door vrijwel alle aanbieders in onze branche toegepast, met hier en daar kleine verschillen/aanpassingen.

Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg (graag zelfs) eerst naar een oplossing gezocht alvorens de AV te hanteren, zo is de instelling van Diane van 2handjes!

Definities

Organisator: 2handjes

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van 2handjes beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een reservering heeft gedaan via de website: 2handjes.nl of via per e-mail gemaakte afspraken. De definitieve afspraken worden altijd per e-mail bevestigd.

1.2. Op alle boekingen gelden de vastgestelde annuleringskosten en annuleringsregels. Er gelden andere regels wanneer Corona actief is in ons land. Op dat moment worden de afwijkende regels vermeld op de website onder de menuknop CORONA.

Artikel 2. Betaling

2.1. Als u met minder personen komt dan waarvoor door aanvrager gereserveerd is, kan ik het bedrag helaas niet in mindering brengen. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

2.2. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor groepen vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de workshop voor de workshopdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

2.3. Workshops rechtstreeks geboekt via de website worden betaald volgens het betalingssysteem op de website.

Artikel 3. Opzegging door de organisator

3.1 De organisator heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.

3.2 Omwille van mijn betrouwbaarheid en gastvrijheid ben ik er als bedrijf niet bij gebaat om een boeking af te zeggen, maar juist om deze door te laten gaan, waar 2handjes zich dan ook voor de volle 100% voor zal inzetten. Maar mocht er onverhoopt vanuit mijn zijde een boeking worden geannuleerd, dan zal ik de betaling van opdrachtgever (mits die al door opdrachtgever is voldaan) vanzelfsprekend geheel retourneren.

Artikel 4. Opzegging door de opdrachtgever

Inleiding:

Een boeking door opdrachtgever betekend dat de organisator een bepaald tijdstip reserveert en dat deze voor dat tijdstip andere aanvragen afwijst/niet meer kan en zal aannemen. Hoe dichter de datum van opzegging door de opdrachtgever ligt tegen het tijdstip van de boeking, hoe kleiner de kans nog is dat dat tijdstip opnieuw ingeboekt kan/gaat worden, immers de meeste boekingen worden een aanzienlijke periode van te voren geboekt en daarom zijn de gehanteerde staffels onder artikel 4.2 al heel vriendelijk/in het voordeel van de opdrachtgever. Bovenstaande geeft daarom geen ruimte om af te wijken van het gestelde onder artikel 4.2, maar ook niet omdat er voor die betreffende boeking al kosten zijn gemaakt. Als de opdrachtgever in een situatie terecht komt van overmacht dan is dat heel erg, maar het zou niet eerlijk zijn dat een overmachts-situatie van iemand anders voor rekening komt voor mijn bedrijf. Wel wil ik in zo'n situatie nog gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing, doch de voorwaarden onder 4.2 blijven op voorhand van kracht.

4.1. Opzegging van de reservering door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan organisator.

4.2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten. 

 4.2.1 Directe Websitereserveringen: Indien de opzeggingsdatum 21 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum worden de workshopkosten teruggestort.

          Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum 30 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum betaald u € 75,- administratiekosten.

4.2.2 Directe Websitereserveringen: Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 21 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum dan wordt er 25%  in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. In de week van de workshop is opzegging niet meer mogelijk. Je hebt nog wel de mogelijkheid de workshop te verzetten. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht.Je kunt dan gebruik maken van mijn last-minute plaatsjes. Raadpleeg de voorwaarden in de bevestiging.

         Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 30 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals per email staat vermeld: 35% van het gehele boekingsbedrag.

4.2.3 Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 7 en dag 1 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals per email staat vermeld: 100% van het gehele boekingsbedrag.

4.3. Groepsreserveringen (per email) : 2handjes attendeert hierbij opdrachtgever er op dat er mogelijkheden bestaan om elders voor deze boeking een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten.

4.4. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.

Artikel 5. Deelnemer

5.1 Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade toebrengt aan bezittingen van de organisator dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.

5.2 2handjes stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om, de workshops persoonlijk bij 2handjes in detail te komen bespreken, als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie van 2handjes vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van de geboekte/workshop/locatie

5.3 Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator te berichten. Deze organisator zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid wordt verholpen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator

6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Voor schade ontstaan aan mobiele telefoons, kleding en camera’s kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2. Veiligheid staat bij 2handjes op plaats 1. Aan het begin en tijdens de workshop zal hierover uitleg gedaan worden. Indien u deze aanwijzingen niet opgevolgd is dat altijd eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft 2handjes het recht de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

7.2. Overmacht: overlijden, brand, stroomstoring en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 8. Gedragsregels

8.1 Het is verplicht om te relaxen en plezier te hebben.

 

Copyright 2Handjes Algemene Voorwaarden | AVG